Algemene Voorwaarden

Gepast maakt gebruik van de systemen van Stadsparkeren. Wanneer u gebruik gaat maken van onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Stadsparkeren van kracht. Deze voorwaarden kunt u hieronder raadplegen.

 

1. Algemeen

1.1 In deze “Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Stadsparkeren” wordt onder “Gebruiker” verstaan een parkeerder welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor Achteraf Betaald Parkeren van Stadsparkeren BV. Stadsparkeren BV (hierna te noemen “Stadsparkeren”) is een aanbieder van een systeem voor Achteraf Betaald Parkeren, dat zowel op straat als in parkeergarages kan worden gebruikt. Stadsparkeren werkt ten behoeve van haar dienstverlening nauw samen met Parkmobile Group BV, waardoor Gebruiker tevens gebruik kan maken van GSM en App parkeren in alle daartoe aangesloten gemeenten.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden staan ter inzage op de website van Stadsparkeren (www.stadsparkeren.nl). Stadsparkeren behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op de website. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Stadsparkeren en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadsparkeren, omgekeerd is dit Stadsparkeren wel toegestaan.

 

2. Gebruikmaking van diensten van Stadsparkeren

2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, kenteken(s), mobiele telefoonnummer(s), NAW-gegevens, bankrekeningnummer of credit card gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker terstond zelf door te voeren via zijn persoonlijke pagina op www.stadsparkeren.nl. Gebruiker geeft Stadsparkeren B.V. uitdrukkelijk toestemming om het bij zijn stadspas behorende interne kaartnummer op te vragen bij de uitgever van zijn stadspas. Dit interne kaartnummer is nodig om de stadspas elektronisch te kunnen lezen.

2.2 Gebruiker betaalt eenmalig inschrijfgeld per account, waaraan één stadspas en meerdere telefoonnummers en/of kentekens gekoppeld kunnen worden. Daarnaast betaalt de Gebruiker maandelijks een lidmaatschap of transactiefee voor elke keer dat met Stadsparkeren wordt geparkeerd. Inning van deze service fee geschiedt periodiek, gelijktijdig met de inning van de verschuldigde parkeergelden. De service fees staan op de website van Stadsparkeren vermeld en kunnen door Stadsparkeren worden aangepast na voorafgaande kennisgeving op de website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de persoonlijke pagina op de website van Stadsparkeren en met eventuele overige toegangs- en PIN-codes.

2.3 Gebruiker kan zijn parkeergelden plus service fee betalen via een doorlopende automatische incasso of een pre paid account met een parkeertegoed. Bij registratie dient de Gebruiker een keuze te maken uit de betaalmogelijkheden en de bijbehorende informatie te verstrekken.

2.4 Gebruikers kunnen bij Stadsparkeren meerdere kentekens per mobiel telefoonnummer registreren, bijvoorbeeld van familieleden of huisgenoten. Indien er meerdere kentekens aan een telefoonnummer zijn toegewezen, moet de Gebruiker bij het starten van een parkeeractie wel het juiste kentekennummer selecteren. Tevens kan Gebruiker een Stadspas aan een kenteken koppelen, om zodoende ook toegang tot en vertrek uit parkeergarages en/of afgesloten parkeerterreinen te regelen en gelijktijdig een parkeeractie te starten/ stoppen (ook via kentekenherkenning). Via de persoonlijke homepage kan de Gebruiker zelf kentekens en mobiele telefoonnummers wijzigen, verwijderen of toevoegen.
2.5 Voor aan- en afmelding van een parkeeractie kan Gebruiker een speciaal daartoe verstrekte pas voor een paslezer, aangeduid met het teken eP houden. Gebruiker kan ook het nummer 020-7960994 bellen en het keuzemenu doorlopen (nummerherkenning dient ingeschakeld te zijn). Tenslotte kan Gebruiker ook een SMS sturen of gebruik maken van de Parkeerapp volgens de op de website www.stadsparkeren.nl omschreven methode. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het bellen van dit lokale nummer, de Gebruiker betaalt slechts de lokale kosten van het gesprek per mobiele telefoon. Voor deze service werkt Stadsparkeren samen met Parkmobile Group BV. Daarnaast kan er in div. gesloten parkeerfaciliteiten gebruik gemaakt worden van kentekenherkenning.

2.6 Bij gebruik van de GSM/App is Gebruiker verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer van het betreffende gebied, welke is aangegeven op aanduidingen op parkeerautomaten of –borden of garagetickets. Indien Gebruiker gebruik maakt van de stadspas om een parkeeractie te starten of te stoppen, wordt het zonenummer automatisch door de paslezer doorgegeven. Het gebruik van de GPS functionaliteit in de App is op eigen verantwoordelijkheid. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de App voorgestelde parkeerzone.

2.7 Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van Stadsparkeren. Instructies door Stadsparkeren via de GSM of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt dienen opgevolgd te worden.

2.8 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie aan- of afgemeld is nadat een bevestiging hiervan op de GSM, App of de paslezer is ontvangen. Boete tussen het moment van parkeren c.q. wegrijden en aanmelding c.q. afmelding via de pas, de mobiele telefoon of internet is voor risico van Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om niet te vergeten zich af te melden voor een parkeeractie. Gebruiker kan gebruik maken van een herinneringsservice via SMS wanneer dit wordt aangegeven via de Persoonlijke Pagina. Parkeren in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt mogelijk door de gemeente geacht te zijn parkeren zonder betaling.

2.9 Wanneer er sprake is van storing in het parkeersysteem van Stadsparkeren of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde parkeertegoed op andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld door een parkeerkaartje te kopen bij de betaalautomaat. Aanmelding is dan niet mogelijk. Voor afmelding in geval van storing kan men bellen met 0900-12345 46 (€ 1.- p.g.) of zichzelf afmelden via de Persoonlijke Pagina.

2.10 Voor het betalen van Parkeergelden in bij Stadsparkeren aangesloten parkeergarages dient Gebruiker te beschikken over een pas. Deze pas wordt of door uw gemeente of door Stadsparkeren verstrekt. De pas functioneert als parkeerpas. In diverse garages/afgesloten parkeerterreinen is het mogelijk om in- en uit te rijden op het door Gebruiker bij Stadsparkeren geregistreerde en aan de pas gekoppelde kenteken. Toegang tot deze garages zal automatisch geschieden.

2.11 Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Stadsparkeren dan hoeft hij slechts een e-mail te sturen aan info@stadsparkeren.nl. Er is geen sprake van een opzegtermijn, de dienstverlening van Stadsparkeren wordt per eerste van de nieuwe maand gewoon gestaakt.

2.12 Stadsparkeren behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker o.v.v. een geldige reden op te zeggen of te weigeren.

 

3. Betaling

3.1 Stadsparkeren zal de bedragen voor parkeren, sms en overige dienstverlening periodiek door middel van automatische incasso (SEPA Incasso Algemeen Doorlopend). Indien er sprake is van een pre-paid account zal de verrekening plaatsvinden met het parkeertegoed.

3.2 De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeerbedrag wordt aangegeven op een door Stadsparkeren te verstrekken of op de Persoonlijke Pagina te vinden factuur. Indien Gebruiker een factuur wil ontvangen, dient hij deze zelf af te drukken via zijn Persoonlijke Pagina.

3.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Stadsparkeren het bedrag voor parkeren en de overige diensten periodiek kan innen door middel van automatische incasso of andere door Gebruiker bij registratie opgegeven betaalmethode.

3.4 Wanneer Gebruiker niet betaalt (bijvoorbeeld wegens stornering of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het account in het parkeersysteem geblokkeerd en worden er extra kosten in rekening gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum. Stadsparkeren is gerechtigd vorderingen van parkeerbelasting over te dragen aan de betreffende gemeenten en andere derden.

3.5 Wanneer Gebruiker heeft gekozen voor betaling via creditcard berekent Stadsparkeren een toeslag van 3%; deze toeslag is ter dekking van de beheers- en veiligheidskosten voor de betalingen per creditcard. Voor betalingen via automatische incasso worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3.6 Stadsparkeren verstuurt een vooraankondiging per email (aan het door gebruiker bij registratie ingevoerde e-mailadres, mits opgegeven). Stadsparkeren zal in de vooraankondiging het af te schrijven bedrag alsmede de door gebruiker opgegeven betaalmethode vermelden. Stadsparkeren verstuurt de vooraankondiging tenminste 5 dagen voorafgaande aan de automatische incasso.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Stadsparkeren is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van diensten of het systeem van Stadsparkeren. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot 100 Euro per gebeurtenis met een maximum van 1,000 Euro per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

4.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Stadsparkeren, zoals het aan- en afmelden van parkeeracties, het gebruik van internet alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (SMS-) berichten, het verkrijgen van een GPS-locatie, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en diensten van derden. Stadsparkeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of diensten van derden, zoals het niet (tijdig) ontvangen van een (SMS-) bericht.

 

5. Toepasselijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid

5.1 De gemeentelijke Parkeerverordening is van toepassing op alle Gebruikers van het Stadsparkeren systeem die in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages (aanvullend) de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.

5.2 Parkeertarieven kunnen door de gemeenten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor Stadsparkeren niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

5.3 Stadsparkeren houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de persoonlijke pagina op www.stadsparkeren.nl.

 

6. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Stadsparkeren of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.